Ensenyament

L’ESO

L’etapa de l’educació secundària obligatòria (ESO) té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn 4 cursos acadèmics que s’inicien, generalment, l’any natural en què es compleixen els 12 anys i que s’acaben, normalment, als 16; amb caràcter general els alumnes tenen dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18 anys.
EL BATXILLERAT

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica que es cursa principalment entre els 16 i els 18 anys, després de finalitzar l’ESO. Es tracta d’un cicle format per dos cursos i existeixen tres especialitzacions: Arts (música, dansa, arts escèniques i plàstiques i disseny), Humanitats i ciències socials, Ciències i tecnologia.

Es pot accedir al batxillerat superant una prova d’accés. També es pot estudiar a distància o en horari nocturn.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

La formació professional permet formar-se en diferents especialitats per introduir-se en el món laboral una vegada s’ha obtingut el graduat en ESO o batxillerat. La formació professional es divideix en cicles formatius:

Cicles formatius de grau mitjà
Hi ha 21 famílies professionals per poder elegir la especialitat que vulguis estudiar i tenen una durada màxima de 2.000 hores repartides en dos cursos. La formació comprèn assignatures especialitzades i un període de pràctiques en empreses.
Un cop finalitzat el CFGM es pot estudiar un altra especialitat o accedir als cicles de grau superior superant una prova d’accés o cursant el batxillerat.
Cicles formatius de grau superior
Hi ha 21 famílies professionals per poder elegir la especialitat i tenen una durada màxima de 2.000 hores repartides en dos cursos. La formació comprèn assignatures especialitzades i un període de pràctiques en empreses. Un cop finalitzat el CFGS es pot estudiar una altra especialitat o accedir als estudis universitaris de primer cicle.

PQPI
Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) s’adrecen als joves entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de graduat en ESO.
La finalitat dels PQPI és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat d’un itinerari formatiu.

UNIVERSITAT
Una de les opcions a escollir després de finalitzar el batxillerat o els cicles de grau superior és accedir als estudis universitaris.
Per accedir a estudis universitaris si has fet batxillerat, hauràs de passar les proves d’accés a la Universitat, PAU. Les notes obtingudes durant el batxillerat i la puntuació que obtinguis a les PAU determinaran la nota de tall necessària per cursar els estudis universitaris escollits.

Hi ha diferents portals que t’ajudaran a decidir què vols ser de gran

Generalitat de Catalunya, Estudiar a les universitats de Catalunya